عوامل پیش‌برنده و باز‌دارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی

دوشنبه 8 آبان 1396 8:28
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به­منظور بررسی موانع و مشکلات پیش روی کاربران در مراجعه و استفاده از منابع کتابخانه‌های عمومی در سال 93-1392 انجام گرفته است.

روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری، کلیۀ کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان (بالغ بر 23153 نفر) بود و نمونه­گیری به روش ­تصادفی ساده انجام شد. حجم نمونه آماری 380 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامۀ
محقق­ساختهای بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ معادل 86/0 محاسبه شد و روایی آن توسط متخصصان تأیید شد.

یافته­‌ها:­ نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل «شرایط اقتصادی خوب مردم»، «تأثیر نهادهای تربیتی»، «تأثیر خانواده»، «آگاهی کتابداران»، «موقعیت مناسب کتابخانه­ها» و «جنسیت کاربران» با متغیر وابستۀ «میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی» رابطۀ معنا‌داری وجود دارد و این مؤلفه‌ها بهعنوان عوامل پیش­برنده، برای مراجعه هرچه بیشتر کاربران به کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شوند. از طرفی، بین متغیرهای مستقل «دوری و نزدیکی کاربران به کتابخانه‌های عمومی»، «سطح خدمات ارائه‌شده توسط کتابخانه‌های عمومی»، و «سن و تحصیلات آن­ها» با «میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی»، رابطۀ معناداری یافت نشد.

اصالت/ارزش: ارزش پژوهش حاضر در نشاندادن رابطۀ وضع اقتصادی مردم، نهادهای تربیتی، خانواده، دانش کتابداران، و موقعیت مکانی مناسب کتابخانهها در افزایش مراجعه به آنهاست. بنابراین، لازم است کتابخانههای عمومی بیش از پیش به عواملی که تحت کنترل خویش دارد، از جمله جهتگیری به سمت نیازهای تربیتی خانوادهها و دانش کتابداران، توجه نشان دهد.


بازدید 1 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد